Bai Ling
Bai Ling in short pink dress titslip paparazzi shots